השלטון המקומי נועד, לכאורה, למלא מטרות שמצויות במתח שבין היותו "קבלן ביצוע" של השלטון המרכזי, ומנגד, מוסד בעל ישות שלטונית עצמאית, שעליו לשרת את התושבים, לשאת באחריות כלפיהם ולדאוג לרווחתם. מתח זה בא לידי ביטוי בתפקוד היומיומי של הרשויות המקומיות, וכן, בתפקוד של אותם נושאי משרה המכונים "שומרי הסף". תפקידם הוא לסייע לרשות למלא את תפקידיה המורכבים במימוש מדיניותם, ובה בעת, להוות גורם המבקר ומפקח על פעילות הרשות, ולשמש כ"קולו של הציבור" באמצעות קידום שלטון החוק וטוהר המידות, גם במחיר של עיכוב עשייה ועצירתה. מתח זה זכה לדיון פוליטי עמוק לאחרונה לאור חוק היועמ"שים שהובילה השרה שקד.

ביטוי לחשיבות המאבק בשחיתות ולתפקיד שמוקצה לשומרי הסף ניתן בדוח שפרסם בינואר 2016 צוות שמונה על-ידי היועץ המשפטי לממשלה, לצורך בחינת דרכים לחיזוק שלטון החוק וטוהר המידות בשלטון המקומי – הוא דוח זילבר. הדוח בחן בעיקר נושאים הקשורים לטוהר המידות בשלטון המקומי ומסקנותיו גובשו גם לעניין המינוי והניהול של ההון האנושי ברשויות המקומיות. ממצאי הדוח הציגו את מעמדם ה"דל" של שומרי הסף ברשויות המקומיות, מניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות, שקיפות ומידע ברשויות מקומיות וסוגיות מנהליות נוספות.  אף כי הדוח העלה על נס את חשיבות "שומרי הסף", הדוח לא סקר את מכלול הגורמים שמשפיעים על תפקודם של היועצים, אלא הציג את החיוניות בהבטחת מעמדם. למעשה, חרף העובדה שהדוח הצביע על כך שפונקציית "הפרדת הרשויות" והבקרה של רשות על חברתה לא מקוימת בשלטון המקומי, לא הוצעו כל שינויים משמעותיים במעמדם של "שומרי הסף", והשינויים שהוצעו, זכו לאימוץ חלקי ומוגבל.

בפועל קיימת סתירה יומיומית בין ייצוג הציבור לייצוג הלקוח של היועצים: האם יועצים משפטיים מקדמים חשיפת מידע לציבור באמצעות שימוש בחוק חופש המידע, או שבוחרים למנוע  את חשיפתו על-ידי שימוש בחריגים אשר מונה החוק, וכך משמרים את המידע ברשות? האם "שנת הבחירות" משפיעה על כמות התביעות שהגישו יועצים רשותייים? למי ניתנות חוות הדעת של היועצים המשפטיים? ולמי חב היועץ המשפטי אמוניו?

ההסדרים  המוסדיים הקיימים ברשות המקומית ובהם יחסם של עורכי הדין לגורמי הרשות, והיותו של הלקוח מעין "לקוח על", לעיתים אף יחידי – משפיעים על תפיסת "שמירת הסף". בפועל יותר משעורכי הדין הרשותיים הינם שומרי סף המקדמים את החוק, הם מעין "שומרי ראש" על ראש הרשות, מפני החוק.

(נצפה 978 פעמים, 1 צפיות היום)